Medezeggenschapsraad

Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Besluiten die de directie en/of het schoolbestuur neemt, worden voorgelegd aan de MR. De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben.

De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. In de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. Het schoolbestuur bestuurt en draagt de wettelijke verantwoordelijkheid voor zijn besluiten. De MR controleert, corrigeert waar nodig, en legitimeert deze voorgenomen besluiten. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR voordat een besluit definitief wordt. De ‘spelregels’ voor de medezeggenschap liggen vast in de WMS die is ingevoerd in 2007.

Onze MR bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders van de school. De MR vergadert 6 keer per jaar. Het reglement vindt u bij 'documenten'onder 'Onze school'. 

De MR van de Van Asch van Wijck bestaat uit de volgende personen: