De Van Asch van Wijckschool is een basisschool met zo'n 230 leerlingen. Het is een school die leerprestaties, maar ook een gezellige en veilige sfeer erg belangrijk vindt. We bieden de kinderen afwisselend en uitdagend onderwijs en worden daarbij geïnspireerd door onze christelijke levensopvatting.

Onze school staat in de wijk Lombok - Majella – Nieuw Engeland in Utrecht - West. Veel van onze kinderen komen uit de directe omgeving van de school. Bij het schoolgebouw is een mooi ingericht groot plein, omzoomd door een groenstrook met bomen en struiken. In de ochtendpauzes spelen hier de kinderen van de groepen 1 t/m 4 onder toezicht van de groepsleerkrachten.

De speelplaats van het Majellapark, tegenover de school, is een fijne pauzeplek voor groep 5 en 6. Groep 7 en 8 pauzeert op het grote plein naast de school. De speelplaats van het Majellapark heeft ook een Tiny Forest, waar wij ook buitenlessen geven. 

We zijn een Vreedzame en Coöperatieve school met aandacht voor de zelfstandigheid van kinderen. We zien onze school als een vertrouwde en positieve plek waar kinderen zichzelf kunnen zijn en worden uitgedaagd het optimale uit zichzelf te halen.

Wij sluiten aan bij de belevingswereld van het kind met een gevarieerd onderwijsaanbod in een rijke leeromgeving. Door goed te kijken, vragen te stellen en interesse te tonen wegen wij telkens af wat goed is voor de groep en de individuele leerling. In de groepen 3 en 4 werken we met leerzame hoeken waar het ontdekkend spelen tot zijn recht komt. In de bovenbouw werken we volgens de principes van ontdekkend en onderzoekend leren. Dit doen wij meerdere middagen in de week. We werken per 6 tot 8 weken aan één thema binnen de hele school.

De omgeving waarin een kind opgroeit, is van groot belang voor de ontwikkeling. We hechten daarom veel waarde aan een vriendelijk en veilig klimaat. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Juist regelmaat geeft het kind kansen. Duidelijkheid en rust bevorderen uiteindelijk een ontspannen en veilige sfeer.

Het onderwijsteam van de Van Asch van Wijckschool wordt gevormd door enthousiaste en professionele leerkrachten. Zij doen er alles aan om een omgeving te creëren, waarin de kinderen zich vertrouwd voelen en zichzelf kunnen zijn. 

Het klimaat van onze school wordt gekenmerkt door:
● conflicten oplossen;
● praten over gevoelens;
● open communiceren;
● omgaan met 'iedereen is anders';
● een toegankelijke en positieve leerkracht;
● verantwoordelijkheid voor het welbevinden van de hele groep.

Geschiedenis van de school

De Van Asch van Wijckschool werd in 1932 opgericht. De naam van onze school gaat terug naar Jonkheer Meester H.M.J. van Asch van Wijck (1850-1910). Hij was 2e Kamerlid en rechter bij de arrondissementsrechtbank in Utrecht en in zijn vrije tijd lid van een schoolbestuur. Toen het schoolbestuur met financiële tekorten kampte, schonk ‘onze’ jonkheer het bestuur een bedrag van vijfduizend gulden. Omdat het schoolbestuur hem  daarvoor dankbaar was, kreeg onze school zijn naam als eerbetoon.

Onderdeel van Stichting PCOU             

Onze school is één van de 30 scholen van Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht (PCOU). De PCOU-scholen onderscheiden zich van andere, doordat zij vanuit een christelijke levensvisie kwalitatief goed onderwijs willen verzorgen voor alle kinderen die de scholen bezoeken.


PCOU-scholen:
Streven als ontmoetingsscholen naar een praktische vertaling van christelijk geïnspireerde waarden en normen, zoals respect, zorgzaamheid, tolerantie in een multiculturele samenleving.
● Zien als hoogste doel de optimale ontplooiing van elke leerling als geheel mens tot het niveau van zijn/haar potenties van hoofd, hart en handen, met een goede balans tussen individuele ontplooiing en sociale verantwoordelijkheid.
● Streven ernaar dat elke leerling voor wie de school een verantwoordelijkheid heeft genomen, een optimale start krijgt in het vervolgonderwijs of in de maatschappij.

 Zie voor meer informatie www.pcou.nl

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT