Visie 

Algemeen

De Van Asch van Wijckschool is een Christelijke ontmoetingsschool waar onze kinderen leren in een veilige en uitdagende leeromgeving. Wij verzorgen onderwijs dat past bij de veelzijdigheid van kinderen. Onze school is een plek waar wij met elkaar en van elkaar leren. Onder leren verstaan we: het vergroten van kennis en vaardigheden, het ontplooien van talenten, het bevorderen van de zelfstandigheid en het ontwikkelen en toepassen van sociale vaardigheden.

Op de Van Asch van Wijckschool krijgen de kinderen

een goede, stevige en brede basis mee om met vertrouwen een volgende stap te zetten in de maatschappij.

De Van Asch van Wijckschool biedt uitdagend en passend onderwijs. Vaardigheden zoals: goed kunnen communiceren, samenwerken, probleemoplossend vermogen hebben, kritisch denken en kunnen reflecteren zijn geïntegreerd in ons onderwijs.

Onze kernwaarden zijn verbinding, veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Deze vier woorden vormen onze basis in ons dagelijks handelen. Vanuit deze kernwaarden hebben we ook onze schoolregels geschreven. Ook deze zijn zichtbaar in de school en laten we doorleven in ons handelen.

Levensbeschouwelijke visie

De Van Asch van Wijckschool is een open christelijke ontmoetingsschool. Dit komt tot uiting in betrokkenheid, respect en zorgzaamheid naar onszelf en de ander. Wij gebruiken de Bijbel als bron van inspiratie en als culturele achtergrond tijdens vieringen. De christelijke vieringen staan bij ons centraal. Op onze school is iedereen welkom. Wij staan open voor en schenken aandacht aan andere achtergronden, culturen en religies. Daarnaast verwachten wij dat iedereen die aan onze school verbonden is de christelijke identiteit respecteert en vanuit dit respect handelt.

Pedagogische en onderwijskundige visie

Op de Van Asch van Wijckschool stellen wij de drie basisbehoeften van een kind centraal: relatie, competentie en autonomie.


Relatie
Kinderen hebben behoefte aan een veilige en vertrouwelijke leeromgeving, waarin zij zich geaccepteerd weten. Dit begint bij zelfacceptatie. De ervaring dat anderen je waarderen zoals je bent is daarnaast de basis voor een goede relatie met jezelf en de ander. Op De Van Asch van Wijckschool creëren we een leeromgeving waarin kinderen een beroep leren en durven doen op anderen en het vanzelfsprekend vinden om anderen te helpen.

Competentie
Competent voelen en zijn heeft te maken met het vertrouwen en plezier ervaren in eigen kunnen. Bij De Van Asch van Wijckschool zetten de kinderen hun van nature nieuwsgierige houding in om te ontdekken, te leren en te creëren. Onze rijke speel- en leeromgeving stimuleert de kinderen hierin.

Autonomie
Zelf doen, zelf ontdekken en zelf problemen oplossen worden bij ons gestimuleerd. Wanneer kinderen autonoom worden opgevoed, ontwikkelen zij zelfstandigheid. Autonoom zijn vraagt om het leren nemen van verantwoordelijkheid. De methodes De Vreedzame School en Coöperatief Leren stimuleren kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en de ander, zodat zij zelfstandige en verantwoorde personen worden die zich bewust zijn van hun eigen en andermans leerproces.

Binnen deze drie basisbehoeften zijn onze kernwaarden terug te vinden: verbinding, veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid.

Verbinding

Wij zoeken telkens naar de verbinding tussen de leerstof, de doelen en de belevingswereld van de kinderen. Samen met de kinderen zorgen onze leerkrachten voor een veilige sfeer waarbinnen overlegd wordt over het ontwikkelproces.

De verbinding tussen kinderen, ouders en leerkrachten is een belangrijke waarde voor ons.  Ook de verbinding met onze partners, die ons onderwijs versterken, vinden wij van grote belang.

Veiligheid

Je veilig voelen en mogen zijn wie je bent, zijn belangrijke aspecten om jezelf te ontwikkelen. Wij willen dat kinderen, leerkrachten en ouders zich gezien, gehoord en geaccepteerd voelen en dat ze ervaren dat ze erbij horen. Onze school is een veilige plek waar kinderen leeftijdsgenoten ontmoeten en een plek waar zij kennismaken met verschillen in normen, waarden en omgangsvormen in onze samenleving. Onze kinderen krijgen de ruimte om te mogen ontdekken waar grenzen liggen, om fouten te maken. Belangrijk hierbij is dat iedereen rekening  met elkaar houdt, elkaar respecteert en zich kwetsbaar opstelt.

Vertrouwen

Ouders vertrouwen hun kinderen aan onze zorg toe.

Als ouders en school werken wij in wederzijds vertrouwen aan de ontwikkeling van de kinderen. Dit is de basisvoorwaarde voor goede samenwerking.
Door vertrouwen uit te spreken en uit te stralen naar de kinderen en elkaar, groeit het zelfvertrouwen.


Verantwoordelijkheid

Wij stimuleren kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en de ander, zodat ze zelfstandige en verantwoorde personen worden die zich bewust zijn van hun eigen leerproces: ze voelen en tonen eigenaarschap. Als leerkrachten, ouders en kinderen nemen en delen wij de verantwoordelijkheid.

Burgerschap

De Van Asch van Wijckschool is een school waar elk kind mag zijn, ongeacht zijn achtergrond, religie en overtuiging. Dit is altijd vanuit respect en verdraagzaamheid. Wij bereiden kinderen met ons onderwijs voor op de taken en rollen die ze nu en in de toekomst in de maatschappij gaan vervullen. Democratie, participatie en identiteit zijn hierin de pijlers.

 

Democratie

Wij leren kinderen conflicten op te lossen middels een vreedzame wijze. Onze kinderen gedragen zich vanuit respect voor anderen en algemeen aanvaarde waarden en normen in Nederland. Zij ondernemen actie om in de eigen gemeenschap mensen- en kinderrechten op het gebied van vrijheid, veiligheid, gelijkheid en respect te realiseren.

Participatie
Onze kinderen werken samen aan een sociaal en ruimtelijk stimulerende en aangename leef-, speel- en leeromgeving.

Identiteit
Onze kinderen voelen zich medeverantwoordelijk voor het recht op eigen ontplooiing en die van anderen. Zij kunnen een serieuze en respectvolle dialoog met anderen aangaan.

Met ons onderwijs stimuleren wij de bovengenoemde pijlers.

Een ambitieus onderwijsteam

Het onderwijsteam van De Van Asch van Wijckschool wordt gevormd door enthousiaste en professionele mensen. Zij doen er alles aan om een omgeving te creëren, waarin ouders en kinderen zich vertrouwd voelen en zichzelf kunnen zijn.

Ons onderwijsteam is ambitieus, respectvol en deskundig.

Ons onderwijsteam stelt hoge eisen aan zichzelf en aan onze kinderen. Wij dragen een gezamenlijke visie uit. Wij zijn laagdrempelig en toegankelijk. Dit kenmerkt zich door een open (luister)houding en een goede communicatie. Wij streven er naar het beste uit de kinderen te halen en stellen daarbij passende doelen. Wij blijven zoeken naar manieren om aan te sluiten bij de behoeftes van onze kinderen. Wij betrekken onze kinderen bij hun ontwikkeling en vinden eigenaarschap hierin belangrijk. Wij denken in mogelijkheden en streven naar een growth-mindset. Wij zijn duidelijke en consequent, staan boven de groep, vanuit een gelijkwaardige benadering. Wij staan open om van elkaar te leren.

Betrokken ouders

Wij gaan uit van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders en leerkrachten voor de ontwikkeling van onze kinderen; ieder vanuit zijn mogelijkheden, vaardigheden en deskundigheid. Als school zijn wij eindverantwoordelijk voor het bieden van goed passend onderwijs volgens onze visie. Ouders worden bij De Van Asch van Wijckschool betrokken bij de ontwikkeling van hun kind(-eren) en werkwijze bij ons op school. Met de activiteiten die wij voor ouders organiseren en die ouders zelf organiseren, beogen we een wisselwerking tussen thuis en school, gericht op het welzijn van de kinderen en een verbetering van hun kansen.

Onze ouders zijn betrokken bij de ontwikkeling

                                    van hun kind en ons onderwijs.

 

Nieuwsgierige en bewuste leerlingen

Onze kinderen zijn betrokken bij ons onderwijs doordat het aansluit bij hun belevingswereld. Wij bieden betekenisvolle thema’s aan. De ruimtes zijn betekenisvol ingericht. Onze kinderen gaan enthousiast aan het werk door middel van de materialen en methodes waarmee zij werken.

Zij zijn zich bewust van en hebben inzicht in hun eigen gedrag, hun mogelijkheden hun talenten. Onze kinderen leren waar zij wel en niet goed in zijn. Relativeringsvermogen is hierin van belang. Zij leren zelf keuzes maken. Onze kinderen geven zelf aan waar zij hulp bij nodig hebben en wat zij nodig hebben om verder te komen.

Onze leerlingen zijn betrokken,

zelfbewust en nieuwsgierig.

 

Kortom. De Van Asch van Wijckschool, een school waar jij mag zijn!

 

 

 


 

 

 

 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT